ENA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede
Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen
luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen
taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia
tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.
Ruotsi1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen
Opintojakson tehtävä on johdattaa ja motivoida opiskelijaa lukion toisen kotimaisen
kielen opintoihin ja kasvattaa opiskelijan tietoisuutta omasta kieli- ja kulttuuritaustastaan
vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Opintojakson tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan
tietoisuutta ruotsin kielen taustasta, historiasta ja asemasta Suomessa sekä ohjata opiskelijaa
löytämään ruotsin kielen vaikutuksesta kertovia kielellisiä ja kulttuurisia piirteitä omasta arjesta ja
yhteiskunnasta.